Jelenlegi hely

Általános Szerződési Feltételek

1. pont - Alkalmazhatóság

Ezek a kikötések és feltételek valamennyi ajánlatra és valamennyi olyan megállapodásra kötelezőek, melyek a Floretum Kft. (továbbiakban: "Eladó") és olyan vásárló között jöttek létre, amelynél az Eladó kijelentette, hogy ezek a kikötések és feltételek alkalmazandóak, kivéve, ha a felek között korábban ettől kifejezetten eltérő megállapodás született. Alkalmazandóak tehát a kikötések és feltételek, ha ezeket az Eladó az árlistájában, az ajánlatában vagy a megrendelés visszaigazolásakor átadja, vagy megküldi.

2. pont - Ajánlatok és megállapodások

2.1 Az Eladó által tett ajánlatok nem kötelezőek. Az ilyen ajánlat annak elfogadása átvételétől számított három munkanapon belül visszavonható. Az ajánlatban megállapított árak a forgalmi adót nem foglalják magukban.

2.2 Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy árait időszakonként módosítsa. Az új ármegállapítás után feladott megrendelésekre nézve a korábbi ár érvénytelenné válik.

2.3 Ha a megrendelésben igényelt mennyiség eltér az Eladó szabványos csomagolási egységétől vagy annak többszörösétől, akkor az Eladó a következő nagyobb szabványos mennyiséget jogosult szállítani.

3. pont - Termelési és feldolgozási klauzula

A szállítások a szokásos terméseredményt és a feldolgozási eredményt tételezik fel. Ha az Eladó indokoltan hivatkozik arra, hogy a szokásos vetőmag terméseredmény vagy vetőmagfeldolgozási eredmény elmaradt, az adott vetőmagtételre szállítási kötelezettsége nincs, de köteles lesz arra törekedni, hogy arányos mennyiségeket vagy helyettesítő termékeket szállítson. Ilyen esetben a Vevőt semmiféle kártérítés nem illeti meg.

4. pont - Szállítás

4.1 A magyar termelők részére a vetőmag szállítás a Vevő lakóhelyéig / telephelyéig történik, a szállítási költségek a Vevőt terhelik.

4.2 Minden egyéb szállítás az Eladó telephelyéről történik.

4.3 A virágpalánták szállítására használt "Xtray" tálca az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi. Amennyiben a tálcát a Vevő az Eladó által megjelölt időpontig nem juttatja vissza az Eladó telephelyére, az Eladó automatikusan kiszámlázza az érvényes betétdíjat. Ehhez a Vevő a tálca elvitelével hozzájárul. A virágpalántákat speciális, szabadalmaztatott palántatálcában és (nagyobb mennyiség esetén) raklapon szállítja az Eladó, amely az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi. A Vevő a tálca (raklap) elvitelével elismeri, hogy az az eladó tulajdona. A Vevő a tálca (raklap) elvitelével elismeri, hogy az az Eladó tulajdona. A Vevő köteles a tálcákat és a raklapokat rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával használni és tárolni, amíg az Eladó visszaváltja. Az Eladó és a Vevő a palánták átadásakor megegyeznek a tálcák és a raklapok visszaváltásának gyakoriságában. Ha a Vevő elveszti, sérülten vagy határidőben nem szállítja vissza a tálcákat vagy a raklapokat, minden hiányzó vagy sérült tálcáért és raklapért az aktuálisan publikált betétdíjatköteles kifizetni a megadott határidőn belül. Az Eladó minden tálcát az egyedi azonosítást szolgáló vonalkóddal lát el. A Vevőnek tilos azt a vonalkódot eltávolítania vagy bármi más módon olvashatatlanná tennie. Ha a vonalkód nem az Eladó hibájából sérül, a Vevő a tálca aktuális betétdíjának egynegyedét tartozik megfizetni.

5. pont - A szállítás ideje

Az Eladó köteles a megállapodásban megállapított határidőn belül és a vetési vagy ültetési időszakot figyelembe véve megfelelő, ésszerű időpontban szállítani, ennek ellenére nem alkalmazható a szerződésszegés jogkövetkezménye vele szemben, ha a határidőn túl, de még a vetési és ültetési időszakon belül szállít.

6. pont - Részszállítások

Az Eladó jogosult a termékek (vetőmag/palánta) részletekben való szállítására, kivéve, ha a részszállítást a Vevő nem tudja önmagában felhasználni. Részszállítások esetében az Eladónak joga van arra, hogy az egyes részszállításokat külön-külön számlázza le.

7. pont - A vetőmagvak kezelése és csomagolása

7.1 Ha a Vevő kérésére az áru különleges kezelést kap, az ebből eredő költségek ellenkező megállapodás hiányában a Vevőt terhelik.

7.2 Az árukat az Eladó saját szabványos csomagjaiban csomagolja. A csomagolás költsége a Vevőt terheli és a csomagolás nem visszaváltható.

8. pont - A tulajdonjog kikötése

8.1 Az Eladó által leszállított termékek mindaddig az Eladó tulajdonában maradnak, míg a Vevő a vételi összeget ki nem fizeti. A tulajdonjog kikötése azokra az igényekre is vonatkozik, amelyeket az Eladó érvényesíthet a Vevővel szemben, ha a Vevő az Eladóval szembeni egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti.

8.2 Az Eladó által leszállított termékek - amelyek a 8.1 pontnak a tulajdonjogra vonatkozó kikötése alá esnek - csak a szokásos üzemi célokra használhatók fel, vagy adhatók el. Viszonteladás esetén a Vevő köteles a fentiek tudomásulvételét az ő vevőjétől beszerezni.

8.3 Vevő nincs felhatalmazva arra, hogy a termékeket elzálogosítsa, vagy hogy bármilyen más ezekre vonatkozó követelést elismerjen.

9. pont - Fizetés

9.1 Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, a fizetés a számla keltétől számított 8 napon belül esedékes, az Eladó irodájában, illetve átutalással. Amikor a Vevő ezt a határidőt túllépi, akkor fizetési késedelembe esik. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő évi késedelmi kamatot köteles fizetni.

9.2 A Vevő felszámolása, fizetésképtelensége vagy fizetéseinek beszüntetése esetén a fizetés azonnal esedékessé válik és az Eladó jogosult a Vevővel kötött bármilyen megállapodástól való elállásra vagy felmondásra anélkül, hogy csorbulna az Eladónak azon joga, hogy kártérítéssel vagy bármilyen egyéb jogorvoslattal éljen.

9.3 Ha a felek részletfizetésben állapodtak meg és a Vevő elmulaszt egy határidőt, akkor a fennmaradó teljes összeg további felszólítás nélkül azonnal esedékessé válik és a késedelmes fizetés jogkövetkezményei alkalmazandók.

10. pont - Behajtási költségek

Ha a Vevő egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, a behajtás valamennyi költsége - akár peren kívül, akár bírói úton történik - a Vevőt terheli.

11. pont - Felelősség

11.1 Az Eladó bármilyen kárigényért csak akkor felelős, ha a kárt a Vevő a 13. pontban leírtaknak megfelelően bejelenti. A kárigényt úgy kell előterjeszteni, hogy azt az Eladó vagy egy harmadik személy megvizsgálhassa.

11.2 A Vevő kárenyhítési kötelezettséggel tartozik minden olyan kárigényre vonatkozóan, amit az Eladótól követelhet.

11.3 A Vevő által követelt igazolható és jogos kárigény esetében az Eladó legfeljebb csak a kifogásolt termékek számlaértékéig tehető felelőssé. Az Eladó semmi esetre sem felel további kárért.

12. pont - Felhasználás

12.1 Az Eladó által szállított árukat csak emberi és állati táplálkozásra vagy felhasználásra alkalmas növényi áru előállítására szabad felhasználni. A vásárló nem szaporíthatja tovább semmilyen módon a szállított árut.

12.2 Az Eladó nem felel a nem megfelelő felhasználásért vagy akkor, ha a Vevő vagy harmadik személy feldolgozza, kezeli vagy újracsomagolja a termékeket, nem az Eladó előírásainak megfelelően tárolják vagy használják fel az árut.

13. pont - Reklamációs feltételek

13.1 A Vevő köteles a szállításkor - vagy a szállítás után, amint csak lehetséges - megvizsgálni a termékeket annak megállapítására, hogy kifogástalan termékeket szállítottak-e, a leszállított termékek mennyisége megfelel-e a megállapodásnak, a leszállított termékek leírása megfelel-e a kölcsönösen megállapodott minőségi szabványoknak, vagy ha minőségi szabványokban nem állapodtak meg, akkor a szokásos szabványoknak.

13.2 A Vevő köteles bármilyen állítólagos hiányosságot a leszállítástól számított 5 munkanapon belül az Eladónak írásban bejelenteni. A bejelentésben a Vevőnek a tételszámra, a szállítási értesítésre és / vagy az Eladó számlájára kell hivatkoznia.

13.3 A Vevő köteles a rejtett hibákat, azok felfedezésétől számított 5 munkanapon belül az Eladónak írásban bejelenteni. A bejelentésben a Vevőnek a tételszámra, a szállítási értesítésre és / vagy az Eladó számlájára kell hivatkoznia.

13.4 Amennyiben a Vevő valamilyen hiányosságról nem tesz bejelentést a megállapított időtartamokon belül, úgy ezekre a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelezettségtől.

13.5 Ha a csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a genetikai vagy technikai tisztasággal kapcsolatosan a felek között nézetkülönbség van, bármelyik fél kérheti, hogy az OMMI a termékeket megvizsgálja. A vizsgálat költségét annak a szerződő félnek kell viselnie, amelyiket az OMMI vizsgálat eredménye elmarasztalna. Az OMMI vizsgálati szakvéleménye mindkét szerződő félre nézve kötelező, nem érintve a felek azon jogát, hogy az ennek következében létrejövő bármilyen vitás ügyet a 17. pontban hivatkozott hatóság elé terjesszék.

14. pont - Termesztési tanácsok

Az Eladó által adott termesztésre vonatkozó tanácsok nem kötelezőek. A Vevőnek kell eldöntenie, hogy a termékeket a helyi körülmények között felhasználhatják-e.

15. pont - Vis major

15.1 Vis major alatt azokat a megállapodás teljesítését akadályozó vagy gátló körülményeket értjük, amelyeket az Eladó nem képes befolyásolni, vagy melyek túlságosan akadályozzák vagy gátolják a teljesítést. Ide tartoznak a sztrájkok, a szükséges anyagok általános hiánya, előre nem látható termeléskiesés olyan eladóknál és / vagy harmadik feleknél, amelyektől az Eladó függ, valamint általános szállítási problémák.

15.2 A vis majornál az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni.

15.3 Mindkét szerződő félnek jogában áll a megállapodás felbontása, ha a vis major két hónapnál tovább tart. Az Eladó ilyen esetben azonban semmiféle kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

16. pont - Védjegyek, emblémák és egyéb jelek használata

Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Vevő számára tilos olyan, vagy ahhoz hasonló védjegyek, emblémák és egyéb jelek használata, amelyeket az Eladó alkalmaz a célból, hogy áruit megkülönböztesse más cégek áruitól. Ez alól kivételt képez, ha az árukat a Vevő eredeti csomagolásban veszi meg, amelyeken az Eladó védjegyeit, emblémáit és egyéb jeleit használják.

17. pont - Vitás ügyek rendezése

Ha a szerződő felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, minden vitás ügyben az Eladó mindenkor székhelye szerint illetékes bíróságnak kell döntenie.

18. pont - Eredeti fajták védelme a nemesítői jogok vagy szerződés alapján

 1. A dísznövény szektorhoz tartozó fajták szaporítóanyaga, amelyet a nemesítői jogok védenek, és a védelmet Hollandiában vagy bármely más országban kapták, vagy amelyet egy szerződés örökös záradéka véd, nem használható fel továbbszaporításra vagy értékesítésre.
 2. Az ilyen módon védett fajtákat a forgalmazó "R" vagy "P" betűvel jelöli. A vevő az általa termesztett növényeket kizárólag a fajtanév megjelöléssel értékesíti vagy forgalmazza, továbbá minden értékesített, forgalmazott növényt a sorozat- és a fajtanevet tartalmazó etikettel lát el.
 3. A szállított szaporítóanyagot a vevő kizárólag vágott virág és/vagy más dísznövény végtermék előállítására használhatja fel saját termesztőtelepén.
 4. Az eladónak joga van a vevő termesztőtelepére vagy az általa használt területre, ahova a szaporítóanyagot az eladó leszállította, betekinteni, hogy ellenőrizze vagy felbecsülje ezt az anyagot. Az eladó időben értesíti a vevőt a látogatás időpontjáról.
 5. A vevő csak az eladótól vásárolt vagy kapott szaporítóanyagból nevelt végterméket értékesíti a megfelelő (fajta)névvel és esetleges márkanévvel.
 6. Ha a vevő a védett fajtában mutánst talál, erről a tényről azonnal ajánlott levélben értesíti a nemesítői jogok tulajdonosát.
 7. A nemesítői jogok tulajdonosának írásbeli kérelme alapján a vevő a mutánsból származó vizsgálati anyagot bocsát a nemesítői jogok tulajdonosának rendelkezésére a levél kézhezvételétől számított két hónapon belül.
 8. A vevő tudomásul veszi, hogy a mutáns felfedezőjének szükséges megszereznie az eredeti fajta nemesítőjének engedélyét a mutáns fajta kereskedelmi méretű termesztéséhez.
 9. Bővebben kifejtve, a vevő tudomásul veszi, hogy a mutáns felfedezőjének szükséges beszerezni a mutánst produkáló eredeti fajta nemesítői jogainak tulajdonosának engedélyét minden, a fajtából származó anyagra vonatkozóan (a már leszedett részeket is beleértve, pl. virág, növény, növényi részek) az alábbiakban felsorolt tevékenységekre:
  • szaporítás;
  • nemesítésre történő bármi nemű előkészítés, felhasználás;
  • értékesítésre történő felkínálás;
  • bármi módon történő értékesítés;
  • export;
  • import;
  • tárolás az a) ponttól az f) pontig felsoroltak céljából.

19. pont - Az alkalmazandó jogszabályok

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadóak.